FBiH i kantoni

Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i stvari

(1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši provjeru identiteta osobe koja:
1. predstavlja prijetnju drugoj osobi ili javnom redu ili sigurnosti koja zahtijeva policijsku akciju;
2. se pregledava ili protiv kojeg su preduzete druge mjere ili radnje propisane zakonom;
3. je zatečena u objektu ili drugim prostorijama ili u vozilu koje se pregledava, ukoliko je provjera identiteta neophodna;
4. koje je zatečeno na području ili u objektu u kojem je sloboda kretanja privremeno ograničena, ukoliko je provjera identiteta neophodna;
5. načinom na koji se ponaša izaziva sumnju da je učinilac krivičnog djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja, ili da ga namjerava učiniti, ili koja svojom fizičkom pojavom liči osobi za kojim se traga;
6. je zatečena na mjestu gdje je iz sigurnosnih razloga neophodno utvrditi identitet svih osoba ili grupe osoba.
(2) Policijski službenik osobu će obavijestiti o razlozima zbog kojih je potrebna provjera njezinog identiteta

(1) Provjera identiteta osobe vrši se uvidom u njezinu ličnu kartu ili koji drugi javni dokument koji sadrži njezinu fotografiju i njezin potpis.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, provjera identiteta može se izvršiti i na osnovu izjave druge osobe čiji je identitet utvrđen.
(3) Kada je neophodno, provjera identiteta može uključivati i provjeru boravišta ili prebivališta

(1) Ovlast utvrđivanja identiteta primjenjuje se prema osobi koja ne posjeduje dokument iz člana 12, stav 1. ovog zakona, ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost tog dokumenta. Identitet se utvrđuje metodama i sredstvima kriminalističke tehnike.
(2) Radi utvrđivanja identiteta osobe, policijski organ ovlašten je da javno objavi fotorobot, crtež, snimak ili opis te osobe.
(3) Ako ne postoji mogućnost utvrđivanja identiteta na drugi način, policijski organ ovlašten je da objavi fotografiju osobe koja nije sposobno dati svoje osobne podatke ili leša nepoznate osobe.

(1) Ovlast provjere i utvrđivanja identiteta predmeta primjenjuje se kada je neophodno utvrditi karakteristike i specifične osobine tog predmeta, kao i odnos neke osobe ili događaja prema tom predmetu.
(2) Policijski organ ovlašten je da javno objavi sliku, crtež, snimak ili opis predmeta, ukoliko je to od značaja za uspješno provođenje postupka utvrđivanja identiteta tog predmeta.

Obavljanje razgovora

(1) Kad god postoji zakonit razlog, policijski službenik može pozvati osobu da dođe u službene prostorije policijskog organa radi razgovora.
(2) Razgovori se obavljaju u vremenu između 6 sati i 21 sat i ne mogu trajati duže od šest sati.
(3) Poziv na razgovor mora sadržavati: ime i prezime osobe koje se poziva, naziv odjela policijskog organa koji upućuje poziv na razgovor, mjesto, datum, vrijeme i razlog pozivanja te upozorenje da će osoba koja se poziva biti prisilno dovedena ukoliko se na odgovarajući način ne odazove pozivu.
(4) U izuzetnim slučajevima, policijski službenik je ovlašten osobu pozvati usmeno ili putem odgovarajućeg telekomunikacijskog sredstva, pri čemu joj je dužan priopćiti razlog pozivanja, kao i upozoriti je na mogućnost da bude prisilno dovedena. Uz saglasnost te osobe, policijski službenik može je prevesti do službenih prostorija.
(5) Obavljena dostava poziva potvrđuje se dostavnicom.

Privođenje

(1) Bez pismenog naloga nadležnog organa, policijski službenik može u službene prostorije policijskog organa privesti osobu:
1. čiji je identitet potrebno utvrditi, kad nema drugog načina;
2. za kojom je zvanično pokrenuta potraga;
3. koja se ne odazove pozivu za razgovor iz člana 15. ovog zakona.
(2) Privođenje iz stava 1. ovog člana može trajati onoliko dugo koliko je neophodno za izvršenje policijske radnje, a najduže šest sati.

Potraga za osobama i stvarima

(1) Policijski službenici ovlašteni su da sprovode mjere potrage za osobama i stvarima.
(2) Potraga se pokreće za osobom koja je proglašena nestalom ili koja se traži u skladu sa zakonom.
(3) Policijski organ zvanično preduzima oglašavanje kako bi se:
1. utvrdilo boravište ili prebivalište osobe, u skladu sa zakonom;
2. utvrdio identitet osobe koja nije u stanju dati svoje osobne podatke, ili identitet leša osobe čiji se osobni podaci ne mogu utvrditi;
3. pronašao određeni predmet.

Privremeno ograničenje slobode kretanja

(1) Policijski službenik može privremeno ograničiti kretanje osobe na određenom području ili u određenom objektu kada je to prijeko potrebno kako bi se spriječilo učinjenje krivičnih djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja, ili kako bi se spriječilo ugrožavanje javnog reda i sigurnosti.
(2) Privremeno ograničenje slobode kretanja ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno, a ni u kom slučaju ne može trajati duže od šest sati bez službenog odobrenja.

Mjere potrage iz člana 17. ovog zakona i privremeno ograničenje slobode kretanja iz člana 18. ovog zakona provode se kriminalističko-taktičkim radnjama (potraga, pregled određenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelimična i potpuna blokada saobraćaja i drugih površina).

Izdavanje upozorenja i naredbi

Policijski službenik upozorit če osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem može ugroziti svoju ili sigurnost drugih osoba ili imovine, prekršiti zakon i red, odnosno u slučaju da postoji osnovana sumnja da bi ta osoba mogla učiniti ili izazvati drugu osobu da učini krivično djelo.

(1) Naredbe se izdaju radi:
1. otklanjanja opasnosti po život i osobnu sigurnost građana;
2. otklanjanja opasnosti po imovinu;
3. sprečavanja učinjenja krivičnog djela, hvatanja učinioca krivičnog djela te pronalaženja i osiguravanja tragova krivičnih djela koji mogu poslužiti kao dokaz;
4. održavanja reda i zakona, odnosno ponovnog uspostavljanja reda i zakona;
5. onemogućavanja pristupa ili zadržavanja u prostoru ili objektu gdje to nije dozvoljeno.
(2) Naredbe izdaje rukovodilac ili policijski službenik kojeg rukovodilac ovlasti. Policijski službenik može samostalno izdavati naredbe samo u hitnim slučajevima.
(3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pisanim putem, ili na drugi odgovarajući način (optičkim ili zvučnim signalima, rukom, itd.).

Privremeno oduzimanje predmeta

(1) Policijski službenik privremeno oduzima predmet:
1. kada je to neophodno radi zaštite javne sigurnosti;
2. koji je u posjedu osobe koja je lišena slobode i koja taj predmet može da upotrijebi za samoozljeđivanje, napad na drugu osobu ili bijeg.
(2) Policijski službenik obavezan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Potvrda mora sadržavati: karakteristike oduzetog predmeta koje ga razlikuju od ostalih predmeta, podatke o osobi od koje je predmet oduzet, te ime i prezime, podatke sa policijske značke i potpis policijskog službenika koji je izvršio oduzimanje.

(1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, čuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama policijskog organa nije moguće, ili je povezano sa znatnim poteškoćama, privremeno oduzeti predmeti mogu se pohraniti ili osigurati na odgovarajući način sve dok nadležni organ ne donese odgovarajuću odluku.
(2) Kada razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu da postoje, privremeno oduzeti predmet bit će vraćen osobi od koje je bio oduzet, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili odlukom nadležnog organa.

Korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava

(1) Radi potjere ili hapšenja učinioca krivičnog djela, kao i radi prebacivanja žrtve krivičnog djela, prirodne nepogode ili nesreće do najbliže bolnice, policijski službenik može koristiti odgovarajuće tuđe vozilo i komunikacijsko sredstvo o čemu izdaje potvrdu. Policijski službenik može koristiti to vozilo ili komunikacijsko sredstvo isključivo u vremenu potrebnom da se potjera ili hapšenje okonča. .
(2) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava 1.ovog člana ima pravo na naknadu stvarne štete pričinjene upotrebom njegove imovine.
(3) Štetu iz stava 2. ovog člana naknađuje policijski organ u skladu sa važećim zakonima i pravilnikom koji donosi rukovodilac.
(4) U toku vršenja službenih zadataka policijski službenik ima pravo na besplatni javni prijevoz i osiguranje putnika u javnom prijevozu.

Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

(1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši pregled osobe, predmeta koji osoba nosi sa sobom i prometnog sredstva kada je to neophodno radi pronalaženja predmeta koji nisu dozvoljeni u prostoru ili objektu ili koji bi mogli biti iskorišteni za napad na drugu osobu ili za samoozljeđivanje
(2) Pregled osobe u svrhu iz stava 1. ovog člana obuhvata uvid u sadržaj njezine odjeće i obuće.
(3) Pregled saobraćajnog sredstva u svrhu iz stava 1. ovog člana obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora, prometnog sredstva i predmeta koji se njime prevoze.
(4) Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvata pregled predmeta koji su kod osobe ili u njezinoj neposrednoj blizini, ili predmeta osobe po čijem se nalogu i u čijoj se pratnji prevoze.
(5) Pregled osobe obavlja osoba istog spola, izuzev u slučajevima kada je neophodan hitan pregled osobe kako bi joj se oduzelo oružje ili drugi predmeti kojima se može izvesti napad na drugu osobu ili samopovređivanje.
(6) Prilikom pregleda policijski službenik može koristiti tehnička pomagala i službene pse.

(1) Pregled lica obuhvata uvid u sadržaj njegove odjeće i obuće.

(2) Pregled saobraćajnog sredstva obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora saobraćajnog sredstva i predmeta koji se njime prevoze.

(3) Pregled predmeta koje lice nosi sa sobom obuhvata pregled predmeta koji su kod lica ili u njegovoj neposrednoj blizini ili predmeta lica po čijem se nalogu i u čijoj se pratnji prevoze.

(4) Pregled lica obavlja lice istog spola, izuzev u slučajevima kada je neophodan hitan pregled lica kako bi mu se oduzelo oružje ili drugi predmeti kojima se može izvesti napad na drugo lice ili samopovređivanje.

(5) Prilikom pregleda policijski službenik može koristiti tehnička pomagala i službene pse.

Snimanje na javnim mjestima

(1) Radi sprečavanja krivičnih djela ili radi održavanja reda i sigurnosti policijski organ može vršiti audio i videosnimanje osobe ili grupe osoba, okruženja i svake druge okolnosti ili predmeta.
(2) Uređaji za audio i videosnimanje na javnim mjestima postavljaju se tako da su javnosti lahko uočljivi

Upotreba sile

(1) Policijski službenik može upotrijebiti silu samo kada je to prijeko potrebno i isključivo u mjeri potrebnoj radi ostvarenja zakonitog cilja.
(2) Ukoliko nije drugačije određeno ovim Zakonom, sredstva prisile, kao što su fizička sila uključujući borilačke vještine, palica, sredstva za vezivanje, uređaj za prisilno zaustavljanje osoba ili vozila, hemijska sredstva, vatreno oružje, službeni psi, vodeni topovi, specijalna vozila, specijalne vrste oružja i eksplozivne naprave, mogu se upotrijebiti kada je to potrebno za zaštitu ljudskih života, odbijanje napada, savladavanje otpora te sprečavanje bijega.
(3) Prije upotrebe bilo kojeg sredstva prisile policijski službenik dat će upozorenje, osim ako bi to moglo ugroziti sigurnost policijskog službenika ili druge osobe ili bi bilo očigledno neprimjereno ili besmisleno u datim okolnostima.
(4) Detaljnije propise o upotrebi sile donosi ministar na prijedlog rukovodioca.

(1) Fizička sila i palica ne koriste se prema djeci, starijim osobama, onesposobljenim osobama, uključujući osobe koje su ozbiljno bolesne, kao ni prema ženama koje su očigledno trudne, osim ako te osobe izravno ugrožavaju život policijskog službenika ili drugih osoba.
(2) Vatreno i specijalno oružje ne može se koristiti samo iz razloga da bi se spriječio bijeg osobe, osim ukoliko je to jedini način odbrane od izravnog napada ili opasnosti, ili se radi o bijegu uhapšene osobe ili osuđene osobe koja bježi iz ustanove za izvršavanje krivičnih sankcija.
(3) Eksplozivne naprave ne mogu se koristiti radi sprečavanja bijega osobe.

(1) Primjenjujući član 8. ovog Zakona policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako su već upotrijebljena sredstva prisile bila neefikasna, ili ako upotreba drugih sredstava prisile ne garantira uspjeh.
(2) Policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako nema drugog načina da:
1. zaštiti sebe ili druge od izravno prijeteće smrtne opasnosti ili ozbiljne ozljede;
2. spriječi učinjenje krivičnog djela koje predstavlja ozbiljnu prijetnju životu ili integritetu, uhapsi osobu koja predstavlja takvu opasnost i opire se policijskim organima.
(3) Policijski službenik dat će dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju, osim ako bi time nastao rizik za njega samoga ili rizik nanošenja ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda drugim osobama, a okolnosti nalažu potrebu za trenutačnom akcijom.
(4) U svakom slučaju, upozorenje iz stava 3. ovog člana neće se uputiti ako bi to ugrozilo izvršenje policijskog zadatka.
(5) Policijski službenik neće ispaljivati hice upozorenja.

(1) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, osim ako je to jedini način odbrane od izravnog napada ili opasnosti.
(2) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena prema maloljetniku, osim ako je to jedini način odbrane od napada ili opasnosti.

(1) Policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje protiv vozila u pokretu, osim ako se to vozilo koristi kao sredstvo za nanošenje povreda policijskim službenicima ili drugim osobama, ili ako je to neophodno radi sprečavanja ozbiljnih ili smrtonosnih povreda nanijetih pucanjem iz oružja na policijske službenike ili na druge osobe.
(2) U toku izvršavanja policijskih zadataka na morskim ili kopnenim plovnim putevima, policijski službenik ima pravo upotrijebiti vatreno oružje ako se plovilo za kojim se vrši potjera ne zaustavi nakon što mu je upućen vidljiv ili čujan signal da se zaustavi, i to sa razdaljine sa koje je nedvojbeno moguće primiti i razumjeti takav signal.

(1) Policijski službenik koji je u toku vršenja dužnosti upotrijebio silu mora sastaviti i potpisati izvještaj o upotrebi sile prije kraja smjene u toku koje je došlo do upotrebe sile, a primjerak tog izvještaja poslati Odjelu za unutrašnju kontrolu u roku od 24 sata od završetka te smjene.
(2) Ako sam policijski službenik nije u mogućnosti podnijeti izvještaj o upotrebi sile izvještaj podnosi njegov nadređeni starješina u roku iz stava 1. ovog člana.
(3) U roku od tri dana od prijema izvještaja iz stava 1. ovog člana nadređeni starješina dostavlja svoje mišljenje o opravdanosti upotrebe sile rukovodiocu i Odjelu za unutrašnju kontrolu.
(4) O zakonitosti i regularnosti upotrebe sile od policijskog službenika odlučuje Odjel za unutrašnju kontrolu u roku od osam dana od dana prijema izvještaja.
(5) Ako Odjel za unutrašnju kontrolu utvrdi da je policijski službenik upotrijebio silu na nezakonit ili neregularan način, rukovodilac je dužan da odmah poduzme odgovarajuće mjere kako bi utvrdio odgovornost policijskog službenika.
(6) Policijski službenik oslobađa se odgovornosti ako je silu upotrijebio u granicama svojih ovlasti.

Obrada osobnih podataka i vođenje evidencija

(1) Obrada podataka o određenoj identificiranoj osobi ili o osobi koju je moguće identificirati (osobni podaci) koji se prikupljaju, obrađuju, koriste, te pohranjuju u skladu sa ovim Zakonom, provodi se u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.
(2) Rukovodilac izdaje instrukciju o načinu obrade podataka iz stava 1. ovog člana. Navedena instrukcija mora biti u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(1) Policijski organ vodi evidencije o sljedećem:
1. osobama koje su lišene slobode bilo po kojem osnovu (hapšenje, pritvaranje, itd.);
2. osobama za koje postoji osnovana sumnja da su učinile krivična djela;
3. učinjenim krivičnim djelima, kao i osobama oštećenim krivičnim djelima;
4. krivičnim djelima učinjenim od strane nepoznatih učinilaca;
5. podnesenim krivičnim i prekršajnim prijavama;
6. osobama i predmetima za kojima se traga;
7. privremeno oduzetim predmetima;
8. provjeri identiteta;
9. osobama kojima je utvrđivan identitet
10. operativnim izvještajima, operativnim izvorima informacija i zaštićenim osobama;
11. događajima;
12. upotrebi sile;
13. pritužbama građana;
14. otiscima prstiju
(2) Uz evidencije iz stava 1. ovog člana, policijski organ može radi efikasnog obavljanja poslova voditi druge evidencije koje ne sadrže osobne podatke u skladu sa članom 33. ovog zakona.

Zaprimanje prijava

Policijski službenik ovlašten je i obavezan zaprimiti i evidentirati prijave o učinjenim krivičnim djelima, prekršajima i drugim događajima od interesa za javni red i sigurnost.

Ova web stranica je urađena i održavana uz finansijsku pomoć Evropske unije. Njeni sadržaji su isključiva odgovornost Centra za sigurnosne studije i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.

© 2021. Sva prava pridržana. Dizajn C.B.D. Mostar