Policijska ovlaštenja

u Bosni i Hercegovini

Ovlaštenja policijskih službenika_ica u Bosni i Hercegovini regulisana su zakonima o policijskim službenicima i zakonima o krivičnom postupku. Zakoni o policijskim službenicima postoje na svim nivoima državnog uređenja, dok zakoni o krivičnom postupku postoje na državnom i entitetskom nivou te na nivou Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Na ovoj internet stranici predstavljene su osnovne informacije o policijskim ovlaštenjima definisanim u zakonima o policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini. Bitno je naglasiti da su odredbe ovih zakona, posebno u dijelovima koji se odnose na policijska ovlaštenja, u dobroj mjeri usaglašene. Također, radi se o ovlaštenjima koja predstavljaju temelj policijskog posla, odnosno ovlaštenja koja se uglavnom koriste za sprečavanje krivičnih djela i održavanje javnog reda i mira. Dakle, moglo bi se reći da su ovlaštenja definisana u zakonima o policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini ona s kojima se građani najčešće susreću u odnosima s policijskim službenicima_ama. S druge strane, zakonima o krivičnim postupku definisana su ovlaštenja, poput posebnih istražnih radnji koje se koriste za sprečavanje najtežih oblika krivičnih djela (primjera radi, terorizam ili organizirani kriminal).

Općenito, rad policijskih službenika_ca zasniva se na ustavima, zakonima i drugim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Bitno je naglasiti da, u obavljanju svojih dužnosti, policijski_a službenik_ca djeluje na nepristrasan i zakonit način, vođen_a javnim interesom da služi i pomaže javnosti, promovišući razvoj i očuvanje demokratske prakse u skladu sa zaštitom ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Osnovna načela primjene policijskih ovlaštenja definisanih u zakonima o policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini

Policijski_a službenik_ca primjenjuje policijska ovlaštenja prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom, kao i na osnovu zakonite naredbe nadređenog_e službenika_ce ili nadležnog organa. Policijski_a službenik_ca neće izvršiti naredbu, ukoliko bi time počinio_la krivično djelo po krivičnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini.

Prije primjene ovlaštenja, policijski_a službenik_ca ima obavezu identifikacije. To čini pokazivanjem službene policijske legitimacije ili policijske značke. Međutim, ukoliko identifikovanje može ugroziti sigurnost policijskog_e službenika_ce, drugih lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja, a koji opravdava primjenu policijskih ovlaštenja, policijski_a službenik_ca može se identifikovati na drugi način ili odgoditi identifikaciju. Kada se navedene okolnosti otklone, policijski_a službenik_ca obavezan_na je da se identifikuje!

Primjena policijskih ovlasti mora biti primjerena i proporcionalna potrebi radi koje se poduzima. Policijska ovlaštenja primjenjuju se sredstvima kojima se može postići zakonit cilj s najmanje štetnih posljedica i u najkraćem mogućem vremenu.

Odaberite neki od nivoa državnog uređenja u Bosni i Hercegovini kako biste se upoznali s policijskim ovlaštenjima u skladu s odgovarajućim zakonom o policijskim službenicima ili polje „Zakoni“ da biste pristupili njihovom punom sadržaju.

Državni nivo

Brčko distrikt BiH

FBiH i kantoni

Republika Srpska

Zakoni

Ova web stranica je urađena i održavana uz finansijsku pomoć Evropske unije. Njeni sadržaji su isključiva odgovornost Centra za sigurnosne studije i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.

© 2021. Sva prava pridržana. Dizajn C.B.D. Mostar